Χρήστες λιμενικών εγκαταστάσεων Βι.Πε. Θίσβης

Εντός των ορίων της Βι.Πε. Θίσβης, που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 9224/435/12.4.2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν ΥΠΕΝ) / ΦΕΚ 499 Β’, στον όρμο Νούσας Βοιωτίας, λειτουργούν σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του διεθνούς Κώδικα Ναυσιπλοΐας και του Διεθνούς Κώδικα για την ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμένων (ISPS CODE) του  Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)  με κωδικό εντοπισμού  GRITA 0001. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Βι.Πε. Θίσβης διαθέτουν τέσσερα κρηπιδώματα Α, Β, Γ, Δ.

Η εταιρία Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 2545/97 και αυτών του νόμου 2971/2001  αποτελεί, από το 2001, τον κατά νόμο «Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένα». Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2013 παραχωρήθηκε στη Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ, με κοινή υπουργική απόφαση, το απευθείας δικαίωμα χρήσης αιγιαλού, παραλίας, καθώς και το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης για τριάντα χρόνια.

Χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων μπορούν να είναι μόνο οι εγκατεστημένες στη Βι.Πε. Θίσβης επιχειρήσεις, όπως συνάγεται από την ίδια την απόφαση περί «παραχώρησης δικαιώματος χρήσης»  αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης της βιομηχανικής περιοχής.

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης εξασφαλίζουν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, μειωμένους χρόνους παραλαβής πρώτων υλών και αποστολής τελικών προϊόντων, καθώς και ασφάλεια στην παραλαβή και την παράδοση των προϊόντων τους.

Επίσης, παρέχουν στα πλοία που προσεγγίζουν ευκολίες όπως είναι η παραλαβή – διαχείριση αποβλήτων των πλοίων τους, ενώ λαμβάνονται μέτρα πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας.

 

+ =\