Διεθνής Κανονισμός ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων

Το 2004 η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ εφάρμοσε τον διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων (ISPS CODE) για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Θίσβης. Έγινε αξιολόγηση του λιμένα από πιστοποιημένους προς τούτο οργανισμούς κι εγκρίθηκε το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών  Εγκαταστάσεων  (ΣΑΛΕ). Το Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης και Διοίκησης Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ-2 της Διεθνούς Σύμβασης περί Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) και του μέρους Α’ του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS). Για την σύνταξη του Σχεδίου λήφθηκαν υπόψη και οι διατάξεις του Μέρους Β’ του Κώδικα, οι οποίες είναι συμβουλευτικές, καθώς και οι διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 725/2004/31-3-04 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 2005/65 Ευρωπαϊκή οδηγία και ο νόμος 3622/07 που ενσωμάτωσε τα παραπάνω στο Εθνικό Δίκαιο. Επίσης  λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εγκύκλιοι του ΥΠΟΙΑΝ που εκδίδονται κατά καιρούς. Το Σχέδιο έχει αναθεωρηθεί με το Ε732/14   έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων που τις χρησιμοποιούν, των εργαζομένων  στον λιμένα και των πληρωμάτων των πλοίων, των επισκεπτών και των επιβατών, των εμπορευμάτων που διακινούνται, των μέσων φορτοεκφόρτωσης και των οχημάτων από κάθε κακόβουλη ενέργεια. Το Σχέδιο περιγράφει τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου αυτού και την ανθρώπινη και υλική υποδομή που απαιτείται, τις διαδικασίες και την οργάνωση της δύναμης ασφαλείας της εγκατάστασης.

Ειδικότερα οι βασικές υποχρεώσεις της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ, ως φορέα διαχείρισης των λιμενικών εγκαταστάσεων της Βι.Πε. Θίσβης, είναι να:

  • εφαρμόζει και αναθεωρεί, όταν χρειάζεται, το Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ),  
  • διαθέτει εξοπλισμό και να λαμβάνει μέτρα αποφυγής μη εξουσιοδοτημένης μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών και συσκευών που προορίζονται για χρήση ενάντια σε ανθρώπους, πλοία και εγκαταστάσεις,
  • έχει διαδικασίες ανταπόκρισης στις απειλές ασφάλειας, εκκένωσης σε περίπτωση απειλών ή παραβιάσεων της ασφάλειας,
  • έχει διαδικασίες αναφοράς έκνομων γεγονότων κατά της ασφάλειας των μεταφορών,
  • έχει διαδικασίες εκτέλεσης ενεργειών σε περίπτωση που ενεργοποιείται το σύστημα αναγγελίας ασφάλειας ενός πλοίου που βρίσκεται εντός της λιμενικής εγκατάστασης,
  • έχει διορίσει Υπεύθυνο Ασφάλειας Λιμενικής  Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ).

 

+ =\