Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Δέσμευση της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ αποτελεί η προστασία και η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης χρήσης του θαλάσσιου χώρου του όρμου Νούσας, όπου βρίσκονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης, καθώς και τη διατήρηση και προστασία του οικείου θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ εφαρμόζει σχέδιο προστασίας, το οποίο στηρίζεται στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Αντικειμενικός σκοπός του σχεδίου προστασίας είναι η προετοιμασία και η οργάνωση όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε σε περίπτωση περιστατικού ρύπανσης ή άμεσου κινδύνου πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας ή των ακτών, να αναληφθούν έγκαιρα και συντονισμένα οι απαραίτητες ενέργειες για την εξουδετέρωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων.

Η πρόληψη της ρύπανσης επιτυγχάνεται με:

  • τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων των χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων και των πλοίων που καταπλέουν στο λιμάνι της Βι.Πε. Θίσβης,
  • τη διενέργεια μετρήσεων σε ετήσια βάση δειγμάτων θαλασσινού νερού και ιζήματος,
  • την εκπαίδευση του προσωπικού των λιμενικών εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν έγκαιρα, συντονισμένα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε περιστατικό ρύπανσης,
  • την εκτέλεση τακτικών ασκήσεων, ώστε να ελέγχεται η ετοιμότητα του προσωπικού και η εκπαίδευση τους στη χρήση των μέσων καταπολέμησης,
  • την κατασκευή και λειτουργία ευκολιών υποδοχής για την παραλαβή των ανακυκλώσιμων υλικών και των καταλοίπων των πλοίων, και τη συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για την αποκομιδή και περιβαλλοντική διαχείριση αυτών,
  • τη συνεχή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διατιθέμενων μέσων και υλικών και
  • την καταπολέμησης της ρύπανσης.

Η καταπολέμηση των περιστατικών επιτυγχάνεται με:

  • την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου έκτακτης ανάγκης και την εκμετάλλευση όλων των διατιθέμενων μέσων και εξοπλισμού,
  • τη χρήση επιστημονικών και "φιλικών" προς το περιβάλλον μεθόδων καταπολέμησης της ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.

 

 

+ =\