Ιστορία

1988

Η ΕΤΒΑ ΑΕ λαμβάνει άδεια από τον Νομάρχη Βοιωτίας (απόφαση 5763/23-5-1988) για την εκτέλεση έργων εντός των ορίων αιγιαλού και παραλίας για πενήντα έτη.

1988

Έναρξη λιμενικών έργων από την ΕΤΒΑ ΑΕ (κρηπιδώματα Α,Β,Γ,Δ), τα οποία ολοκληρώνονται το 1990.

1999

 • Καταρτίζεται από την Υδρογραφική Υπηρεσία ΓΕΝ λεπτομερή βυθομετρικά διαγράμματα καθώς και χάρτης διεθνούς ναυσιπλοΐας  για τον ασφαλή διάπλου στον κόλπο των λιμενικών εγκαταστάσεων, αφού πρώτα τοποθετήθηκαν πέντε φάροι από την Υπηρεσία Φάρων του ΓΕΝ για τη φωτοσήμανση αυτού.
 • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παραχωρείται το δικαίωμα παράλληλης χρήσης αιγιαλού και παραλίας και το δικαίωμα παράλληλης χρήσης και εκμετάλλευσης υφιστάμενων λιμενικών έργων, που είχαν κατασκευαστεί από την ΕΤΒΑ ΑΕ και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, στη Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ για πέντε χρόνια.
 • Συγκαλείται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνάντηση όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και φορέων (ΓΕΝ, ΥΕΝ, Λιμενικό Σώμα, κ.λπ.) με θέμα την έναρξη λειτουργίας του λιμένα Θίσβης όπου τέθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής και υπογράφηκε, από το σύνολο των συμμετεχόντων, το  πρακτικό της 17/9/1999 με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΕΝ 3117.1/Φ.54/ΥΠ 11/01/12-10-1999.
 •  Έναρξη συνεργασίας με εξειδικευμένη εταιρία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 • Το λιμάνι λειτουργεί στις 26/9/1999 για πρώτη φορά από τότε που κατασκευάστηκε με τη προσέγγιση σε αυτό  του πρώτου πλοίου από Τουρκία, το οποίο μεταφέρει  τα πρώτα μηχανήματα της υπό εγκατάσταση στη Βι.Πε. Θίσβης, Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ.
 • Πραγματοποιούνται οι πρώτες επενδύσεις 1,2 εκ. ευρώ, περίπου, για βασικό εξοπλισμό. Το λιμάνι αποκτά εξοπλισμό (τον Α γερανό σταθερής τροχιάς PEINER ) και παροχή ρεύματος για να λειτουργήσει από την Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ.

2000

 • Το λιμάνι προσέγγισε πλοίο με τους πρώτους 1.000 τόνους σιδηροταινιών, οι οποίες είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων από την Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ (22/07/2000).
 • Ολοκληρώνονται οι πρώτες επενδύσεις για τον βασικό εξοπλισμό.

2001

 • Εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση 9224/435/12.4.2001 (ΦΕΚ 499 Β’) των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (νυν ΥΠΕΝ) σύμφωνα με την οποία περιγράφονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις (κρηπιδώματα Α, Β, Γ και Δ) της Βι.Πε. Θίσβης  στον όρμο Νούσας Βοιωτίας εντός των ορίων της βιομηχανικής περιοχής.
 • Ιδρύεται  η «Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ» ως  φορέας Διαχείρισης και Διοίκησης της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης, στο νότιο όριο της οποίας βρίσκονται λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Η ΕΤΒΑ ΑΕ μεταβιβάζει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκτέλεση έργων που είχε μέχρι το έτος 2038, στον ειδικό  διάδοχο της την  «Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ»., με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 2545/97.
 • Υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης –παραλαβής των έργων και η ΕΤΒΑ ΑΕ παραδίδει στη «Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ» τις λιμενικές εγκαταστάσεις που κατασκεύασε μαζί με άλλα τεχνικά έργα.

2004

 • Οι λιμενικές εγκαταστάσεις Βι.Πε. Θίσβης αποκτούν υποχρεωτικά Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα που έλαβαν την πιστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (κωδικός GRITA 0001).
 • Επενδύονται 1,3 εκ. ευρώ για Μέτρα Ασφαλείας σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) και για αποκατάσταση του δαπέδου των κρηπιδωμάτων Α και Β (ολοκλήρωση 2008). 

2006-2008

Αποκτάται πλήρης εξοπλισμός για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσαs βάσει εγκεκριμένου  σχεδίου (contigency plan).

2012

 • Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Βι.Πε. Θίσβης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λιμενικές εγκαταστάσεις.
 • Αποκτάται το σκάφος « DΙΑΝΘΙΑ» για καλύτερη αντιμετώπιση τυχόν ρύπανσης της θάλασσας.

2013

Αποφασίζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία η απευθείας παραχώρηση στη «Δια.Βι.Πε.Θι.Β.  ΑΕ»  του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας και του δικαιώματος χρήσης κι εκμετάλλευσης  υφισταμένων λιμενικών έργων  έως και την 31-12-2043.  

2016

Γίνεται αποκατάσταση του δαπέδου στο κρηπίδωμα Γ και τοποθετείται πυροσβεστικό συγκρότημα.

 

+ =\