Δομή Εταιρίας

Η οργάνωση της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ  και η σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων εξασφαλίζει την αποτελεσματική εκτέλεση του σκοπού και των έργων της Εταιρίας.

+ =\