Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση αυτής. Με βάση το νόμο 2545/97 το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμος Θηβαίων), το Τοπικό Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Βοιωτίας) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ

•Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος

•Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, Αντιπρόεδρος

•Ανδρέας Λουκάτος, Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξιος Αλεξίου, Μέλος

•Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Μέλος

•Βασίλειος Γκότσης, Μέλος

•Σταυρούλα Κακαουνάκη, Μέλος

•Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος

•Αναστάσιος Κοιλάκος, Μέλος

•Γεώργιος Κολιόπουλος, Μέλος

•Ιωάννης - Δημήτριος Παπαδημητρίου, Μέλος

•Ανελί Στάικου, Μέλος

•Παναγιώτης Αγνιάδης, Μέλος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (βάσει Ν. 2545/97) 

•Γεώργιος Αναστασίου, Μέλος, Δήμαρχος Θηβαίων (βάσει Ν. 2545/97)

•Σπυρίδων Νικολάου, εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (βάσει Ν. 2545/97)

+ =\