Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ είναι o φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης, που από τον θεσμικό της και μόνο ρόλο έχει την υποχρέωση να  ενσωματώνει τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας πως η μακρόχρονη  ανάπτυξή της και η ευημερία του κοινωνικού συνόλου μπορούν να επιτευχθούν μέσω της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη υποδομή κατά τα διεθνή πρότυπα της βιομηχανικής περιοχής και η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργεί, αποτελούν τα κύρια θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ.

Η Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ είναι σε συμφωνία με τις αρχές του φορέα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

  • την εφαρμογή της Πολιτικής σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης του φορέα,
  • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των θεσμικών κανονισμών, των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει ο φορέας,
  • τη συνεχή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Η ανάπτυξη δεσμών και σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους, συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
  • την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη του,
  • την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση,
  • την ανοικτή επικοινωνία, με καθεστώς διαφάνειας για τους συμμετόχους του φορέα,
  • τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και  μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, με σκοπό τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των επιδράσεων του φορέα στο φυσικό περιβάλλον,
  • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους και ειδικότερα τους εγκατεστημένους  εντός βιομηχανικής περιοχής με σημαντικά και αποτελεσματικά έργα υποδομής.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων ακόμα και πέρα από τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, ο φορέας σε εθελοντική βάση και με υπευθυνότητα σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ:

1. Οικονομική ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο φορέας στοχεύει στην επίτευξη  οικονομικών αποτελεσμάτων χωρίς ζημία, εφαρμόζει σύστημα χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους  τυχών κινδύνους, με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

2. Βιομηχανικό περιβάλλον

Ο φορέας στοχεύει στη βέλτιστη επιλογή προμηθευτών με κριτήριο την εντοπιότητα κατά προτεραιότητα στην επίτευξη των αναγκαίων υποδομών για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις  προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στην ίδια τη βιομηχανική περιοχή Θίσβης, βελτιώνοντας, παράλληλα, τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο βιομηχανικό  περιβάλλον. Επιπρόσθετα απαιτείται υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες του φορέα.

3. Ανθρώπινο δυναμικό

Ο φορέας σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού του, χωρίς καμία διάκριση. Παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

4. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για τον φορέα η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. Λαμβάνει συνεχώς προληπτικά μέτρα και υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

5. Περιβάλλον

Ο φορέας στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει, βασικά, την αρχή της πρόληψης και πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες με στόχο τον περιορισμό των επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Ο φορέας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζει προγράμματα για τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων και συνεργάζεται με εταιρίες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικότερα για τα κατάλοιπα των πλοίων εφαρμόζει σχέδιο παραλαβής και προώθησης διαχείρισης αυτών με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

6. Τοπική κοινωνία

Ο φορέας υλοποιεί και στηρίζει δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής πρόνοιας και πολιτισμού. Ο φορέας ενεργοποιεί πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου έχει την έδρα του.

Για όλα τα κύρια θέματα που αφορούν τη Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ θέτουμε επιμέρους στόχους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, τους οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητα τους και τους αναθεωρούμε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η πολιτική, τα αποτελέσματα της επίδοσης της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και η υλοποίηση των προγραμμάτων και η επίτευξη των στόχων δημοσιεύονται σε ετήσια βάση, με σκοπό την ενημέρωση όλων των συμμετόχων. 

+ =\