Αποστολή

Αποστολή της εταιρίας με την επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ», ως φορέα διοίκησης και διαχείρισης της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης Βοιωτίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας είναι η διοίκηση της Βι.Πε. καθώς και η εκτέλεση, βελτίωση ή περαιτέρω ανάπτυξη των πάσης φύσεως υποδομών της. Επίσης, η Εταιρεία είναι o κατά νόμο «Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα» της Βιομηχανικής Περιοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις δραστηριότητες της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ  περιλαμβάνεται, ακόμα, κάθε πράξη που αποβλέπει στη διοίκηση και τη διαχείριση της Βι.Πε. Θίσβης στην ανάπτυξη και στην εύρυθμη λειτουργία της και ιδίως στη συντήρηση και τη λειτουργία των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων και οικοδομημάτων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την πραγματοποίηση επενδύσεων (είτε αυτοδυνάμως είτε με την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα ανάπτυξης) από οποιονδήποτε φορέα, εθνικό ή άλλον με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των πάσης φύσεως υποδομών της Βι.Πε Θίσβης.

H Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ αναγνωρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αυτοσκοπό του θεσμού της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης και η διασφάλιση του είναι βασική επιχειρηματική πρακτική, δεσμεύεται στη χρήση ασφαλών και ενδεδειγμένων προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διεθνώς αποδεκτών, και στη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα της Εταιρείας.

 

 

+ =\