Πολεοδομικός Κανονισμός και Ρυμοτομικό Σχέδιο Βι.Πε. Θίσβης

Ο Πολεοδομικός Κανονισμός της Βι.Πε. Θίσβης (ΦΕΚ 56/ΑΑ & ΠΘ/12.10.2006) καθορίζει τις πολεοδομικές παραμέτρους ανάπτυξης του συνόλου της βιομηχανικής περιοχής, βάσει σχετικής πολεοδομικής μελέτης.

Το Ρυμοτομικό Σχέδιο καθορίζει τα Οικοδομικά Τετράγωνα (ΟΤ) που μπορούν να οικοδομηθούν με τους όρους που θέτει ο ειδικός Πολεοδομικός Κανονισμός της Βι.Πε. Θίσβης, αλλά και τους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στη βιομηχανική περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολεοδομικός Κανονισμός καθορίζει χαρακτηριστικά, όπως:

 • τους όρους δόμησης,
 • το συντελεστή δόμησης,
 • την αρτιότητα του οικοπέδου,
 • τους χώρους οργανωμένου πρασίνου εντός ΟΤ,
 • το μέγιστο ύψος των κτηρίων,
 • τις επιτρεπόμενες χρήσεις των κτηρίων εντός της Βι.Πε.

 

Το Ρυμοτομικό και οι πράξεις εφαρμογής που ακολούθησαν προσδιορίζουν:

 • τους χώρους πρασίνου της Βι.Πε. Θίσβης,
 • τους δρόμους και πεζόδρομους,
 • τη ζώνη λιμένα και
 • τα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) που παραμένουν στην ιδιοκτησία της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ για κοινωφελείς εγκαταστάσεις (π.χ. εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, κτήριο διοίκησης Βι.Πε. Θίσβης).

Για την εφαρμογή του Πολεοδομικού Σχεδίου εκδόθηκαν οι παρακάτω Πράξεις Εφαρμογής, οι οποίες μετά τη μεταγγραφή τους στο Υποθηκοφυλακείο Θίσβης καθίστανται οριστικές και αμετάκλητες:

 • Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για μερική κύρωση της Πράξης Εφαρμογής του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βι.Πε. ΑΠ 13582/1556/07.03.2008.
 • Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που τροποποίησε την προηγούμενη Απόφαση με ΑΠ 100474/9829/08/08.01.2009.
 • Απόφαση ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος με ΑΠ 5008/224451/11.12.2014 με την οποία ολοκληρώθηκε η κύρωση της Πράξης Εφαρμογής σε όλη τη βιομηχανικής περιοχή Θίσβης.

Χρήσεις γης βιομηχανικής περιοχής Θίσβης

 

Κατηγορία χρήσης

Έκταση (στρ.)

 

Βιομηχανικά τετράγωνα

1.977,426

50%

 

 

 

Οικοδομικά τετράγωνα για κοινωφελείς εγκαταστάσεις (εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, γραφείο διοίκησης Βι.Πε.)

195,12

5%

Φυσικό  και οργανωμένο πράσινο

1.550,45

39%

Δρόμοι (ιδιοκτησία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων)

172,29

4%

 

 

 

Ζώνη Λιμένα

80,69

2%

 

 

 

Σύνολο Βι.Πε.

3.975,976

100%

 

 

 

Έκταση εκτός οριοθετηθείσας Βι.Πε.

11,107

 

Πλήρης οθόνη
+ =\