Κανονισμός Λειτουργίας

Σκοπός του Κανονισμού Λειτουργίας της Βι.Πε. Θίσβης (ΦΕΚ 958/Β/22.05.2009) όπως τροποποιήθηκε και ισχυεί (ΦΕΚ 2338 / Β / 11.07.2017) αποτελεί η οριοθέτηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη Βι.Πε. Θίσβης, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του φορέα διοίκησης και διαχείρισης. Ο φορέας διοίκησης και διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας σύμφωνα με τον Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α’) για τις «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές» είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε. (Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ), που έχει συσταθεί από τους ιδιοκτήτες και χρήστες γης της Βι.Πε. Θίσβης.

Αναλυτικότερα, ο Κανονισμός Λειτουργίας ορίζει:

  • τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Βι.Πε. Θίσβης,
  • τα έργα υποδομής στη βιομηχανική περιοχή και τις υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,
  • τη διοίκηση και την εκμετάλλευση των λιμενικών εγκαταστάσεων της Βι.Πε. Θίσβης,
  • τη συντήρηση των έργων και μέσων λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων της Βι.Πε. Θίσβης,
  • τη ρύθμιση των κοινοχρήστων χώρων της βιομηχανικής περιοχής και
  • την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

+ =\