31/8/2015
Ανακοίνωση προς τους διερχόμενους την πύλη εισόδου της Βι.Πε. Θίσβης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΙΠΕ


31/08/2015


ΑΠ  26/ 31-8-2015

Ο χώρος της θεσμοθετημένης Βιομηχανικής Περιοχής είναι αποκλειστικά χώρος εργασίας και παραγωγής και ανήκει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη  ΒΙΠΕ.

Λόγω της παραγωγικής δραστηριότητας και της πυκνής κίνησης βαρέων φορτωμένων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της ΒΙΠΕ, ο κίνδυνος για πρόκληση ατυχημάτων είναι μεγάλος.

Βασική υποχρέωση της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ, φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτής και η προστασία των εργαζομένων σε αυτές.

Για λόγους ασφάλειας δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία και συνεπώς κάθε τρίτος που τυχόν εισέλθει στο χώρο θα απομακρύνεται. (Νόμος 2545/1997)
 
Ο εσωτερικός δρόμος της ΒΙΠΕ καταλήγει στον Λιμένα που λόγω εισαγωγών και  εξαγωγών από και προς ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες, λειτουργεί υποχρεωτικά σύμφωνα με εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Συγκεκριμένα:

Ο Διεθνής Κώδικας ISPS που διέπει τη λειτουργία του Λιμένος επιβάλλει ελεγχόμενη πρόσβαση και δεν επιτρέπει την είσοδο σε αυτόν στους μη έχοντες εργασία.
Ο Γενικός Κανονισμός Λιμένος απαγορεύει την κολύμβηση εντός του Λιμένος και των διαύλων αυτού (άρθρο 220).
Η απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φ41 / 1618 /23-6-2015) απαγορεύει, επίσης,  την κολύμβηση στον Λιμένα και στα αγκυροβόλια. 

Είναι αυτονόητο ότι για την ομαλή λειτουργία της  ΒΙΠΕ, αλλά και την ασφάλεια όλων είναι απολύτως απαραίτητο να εφαρμοστούν οι νόμοι για τις θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ  και τα Λιμάνια και να τηρηθούν οι κανόνες που τους διέπουν.

Εκ της Διοικήσεως
 

+ =\