Ανάπτυξη

Η βιομηχανική περιοχή Θίσβης λειτουργεί εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης. Πρωταρχικός στόχος της Δια.Βι.Πε.Θι.Β.  ΑΕ (φορέας διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης) είναι η εφαρμογή των περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων και η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες με σκοπό την αρμονική συνύπαρξη και την απρόσκοπτη ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με την απόφαση 2856/157957/2017 του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε το σχέδιο χωρικής οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας, (ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/2017). Ο συγκεκριμένος νόμος καθορίζει το πλαίσιο και τη διαχείριση θεμάτων σχετικά με το δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης, την οργάνωση των χρήσεων γης, την προστασίας περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών και βυζαντικών χώρων και μνημείων, τη γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων, τις υποδομές, το πρόγραμμα ενεργοποίησης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, καθώς και άλλα συναφή θέματα.  Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η θεσμοθετημένη ΒΙΠΕ Θίσβης και ειδικότερα το τμήμα όπως έχει καθοριστεί με τα ΦΕΚ 523/Β/87 , 713/Β/88, 499/Β/2001 και 56/ΑΑΠ/2006.

Mε στοιχεία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας το έτος 2015 στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης και εκτός της Βι.Πε. Θίαβης εμφανίζονται 184 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος 2000 (έτος πριν από τη λειτουργία της βιομηχανικής περιοχής) ήταν 68 επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 163%. Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή τομέα αφορούν, κυρίως, σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, οινοποιεία, μύλοι, τυροκομεία, ελαιοτριβεία, στον τριτογενή τομέα  αφορούν σε υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας, συνεργεία αυτοκινήτων, αποθήκες, ενώ η ενασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα αφορά στις γεωργικές καλλιέργειες (κυρίως ελιά) και την κτηνοτροφία (αμνοερίφια, στρουθοκάμηλοι) .

Ειδικότερα, η λειτουργία της Βι.Πε. Θίσβης (2001) συνέβαλε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και της ευρύτερης περιοχής του νομού Βοιωτίας, μέσω:

  1. της συγκράτησης του πληθυσμού, αντί της εγκατάλειψης που είχαν παρουσιάσει τα περισσότερα χωριά της περιοχής,
  2. της αύξησης της απασχόλησης, δεδομένου ότι στη Βι.Πε. Θίσβης απασχολούνται κάτοικοι από τις τοπικές κοινότητες και από την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,
  3. της συνεργασίας, κατά προτεραιότητα, με τοπικές επιχειρήσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών,
  4. της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας,
  5. της αύξησης της έμμεσης  απασχόλησης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
  6. της στήριξης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξή της (όπως ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός).

Έργο πνοής για την περιοχή υπήρξε η ολοκλήρωση, το 2012, της κατασκευής του οδικού άξονα Χώστια – Θήβας μήκους 37 χιλιομέτρων. Ο εκσυγχρονισμός του δρόμου, μείωσε σημαντικά το χρόνο μετακίνησης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, ενώ παράλληλα αύξησε την οδική ασφάλεια. Επίσης την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε η μαρίνα στην παραλία του Αγίου Νικολάου που εξυπηρετεί μικρούς αλιείς, αλλά κι έχουν εγκατασταθεί παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος με ανεμογεννήτριες.

 

 

 

 

 

+ =\