Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων

Στα μέσα του 2008, η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ ολοκλήρωσε τα έργα υποδομής (Α’ φάση) και έθεσε σε λειτουργία μια σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες των εγκατεστημένων, εντός Βι.Πε., εταιριών.

Η ΕΕΛ της Βι.Πε. Θίσβης εφαρμόζει τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος και τριτοβάθμια επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. Ως υγρά απόβλητα θεωρούνται τα αστικά λύματα του προσωπικού και τα ύδατα βιομηχανικής χρήσης από τις δραστηριότητες των εγκατεστημένων εταιριών.

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ διαθέτει εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της ΕΕΛ Θίσβης και την εξασφάλιση ποιοτικού προϊόντος. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της ΕΕΛ διατίθενται επιφανειακά για περιορισμένη άρδευση των ζωνών πρασίνου (χλοοτάπητας, δέντρα και φυτά) μέσω κατάλληλου συστήματος άρδευσης.

Το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΛ πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις δειγμάτων επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με σκοπό να υπολογιστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και να εξασφαλιστεί πλήρης συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα, το προσωπικό της ΕΕΛ λαμβάνει σε μηνιαία βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, το οποίο αποστέλλεται σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο για περαιτέρω χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις.   

Επιπλέον η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση της επεξεργασμένης ιλύος από τη λειτουργία της ΕΕΛ.

+ =\