Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας Βι.Πε. Θίσβης

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ υλοποιεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2004. Η Εταιρία υπόκειται ετησίως σε επιθεωρήσεις από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, με άμεσο σκοπό τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Επιπλέον, η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 14001:2015.

Η Εταιρία, έχοντας ως γνώμονα τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις, διαθέτει συγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους (Α.Ε.Π.Ο.), οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τους αρμόδιους φορείς. Η Εταιρία εφαρμόζει πλήρως όλους τους άξονες της περιβαλλοντικής άδειας και εξασφαλίζει την υλοποίηση των κατάλληλων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ αναπτύσσει κατάλληλους μηχανισμούς με σκοπό τον διαρκή έλεγχο των εγκατεστημένων, εντός της Βι.Πε. Θίσβης, εταιριών αναφορικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Η Εταιρία διαθέτει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την τήρηση της περιβαλλοντικής άδειας και τη διαρκή βελτίωση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών θεμάτων. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η υλοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων, η διενέργεια μετρήσεων και αναλύσεων, η ανάπτυξη μηχανισμών και υποδομών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και η διατήρηση ζώνης πρασίνου στη Βι.Πε. Θίσβης, αποτελούν ορισμένους από τους βασικούς άξονες που εφαρμόζει η Εταιρία για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.    

+ =\