Πολιτική Περιβάλλοντος

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ δεσμεύεται στη χρήση ασφαλών και ενδεδειγμένων προτύπων περιβάλλοντος, διεθνώς αποδεκτών, και στη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα της Εταιρίας. Η Πολιτική αυτή, καθώς και οι ακόλουθες αρχές της, υποδηλώνουν τη δέσμευση της Εταιρίας στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Διοίκησης και ευθύνη του κάθε υπαλλήλου της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ.

Βασικοί άξονες

Η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ αναγνωρίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αυτοσκοπό του θεσμού της Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης και είναι βασική επιχειρηματική πρακτική: να εγγυάται την υγεία των εργαζομένων και να διασφαλίζει το περιβάλλον μέσα κι έξω από τη βιομηχανική περιοχή.

Η δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρίας για την προστασία του περιβάλλοντος προκύπτει από τις ακόλουθες αρχές:

Να λειτουργούμε πάντα σε συμμόρφωση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και πρότυπα. 
Να εφαρμόζουμε τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας και ασφάλειας που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές. 
Να λειτουργούμε με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων και να λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα ελαχιστοποίησης τους, καθώς και μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων. 
Να ενισχύουμε την κουλτούρα πρόληψης σε σχέση με το περιβάλλον με το να προάγουμε την ενημέρωση και γνώση των υπαλλήλων μας. 
Να προωθούμε την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ρύπανσης στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. 
Να θέτουμε στόχους συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής μας επίδοσης και εξάλειψης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. 
Να λειτουργούμε σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και να συμμετέχουμε σε ανοιχτό διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους μας. 

Η Πολιτική Περιβάλλοντος αναθεωρείται περιοδικά και κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό της Εταιρίας. Είναι επίσης διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά, καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Για την Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

+ =\