Έργα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος

Η δέσμευση της Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή και βασικό πυλώνα της καθημερινής της λειτουργίας. Η δέσμευση αυτή βασίζεται σε τρεις άξονες:

  • στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της,
  • στη δημιουργία και προστασία πρασίνου, καθώς και στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής και
  • στην τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και του πολεοδομικού κανονισμού της Βι.Πε. από τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, η Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ με οδηγό το εγκεκριμένο ρυμοτομικό της σχέδιο αναπτύσσει, κατά φάσεις, τα έργα υποδομής και εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το οποίο:

  • υλοποιεί πρόγραμμα  δενδροφύτευσης και δημιουργίας χώρων πρασίνου   κατά μήκος του βασικού οδικού της άξονα από την είσοδο της βιομηχανικής περιοχής έως τις λιμενικές εγκαταστάσεις και στο κοινόχρηστο ΟΤ 6 της Βι.Πε. Θίσβης. Συνολικά έχουν φυτευθεί 5.000 θαμνώδη φυτά και δέντρα, ενώ συνεχίζει την ανάπτυξη επιπλέον χώρων πρασίνου εντός της Βι.Πε. Θίσβης. Η δενδροφύτευση βασίζεται σε μελέτη που εκπόνησε επιστημονικό προσωπικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην οποία λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η χλωρίδα της περιοχής, οι ανάγκες των φυτών σε νερό, η διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων κ.λπ., ώστε να μην διαταραχθεί το οικοσύστημα της περιοχής και να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι.
  • συνεργάζεται αποκλειστικά με αδειοδοτημένες εταιρίες για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών. Η περιβαλλοντική άδεια, που διαθέτει η Εταιρία, περιγράφει αναλυτικά τα ρεύματα των αποβλήτων από τις δραστηριότητές της και το είδος αξιοποίησής τους.
  • διαθέτει παράλληλα εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής καταλοίπων από πλοία που προσεγγίζουν τις λιμενικές εγκαταστάσεις της Βι.Πε. Θίσβης. 
  • λειτουργεί  σύγχρονη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), στην οποία οδηγούνται τα αστικά λύματα του προσωπικού και τα ύδατα βιομηχανικής χρήσης από τις δραστηριότητες των εγκατεστημένων εταιριών.
  • διοχετεύει το νερό που προκύπτει από την επεξεργασία στο αρδευτικό δίκτυο της Βι.Πε. για τη συντήρηση πρασίνου ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται εξοικονόμηση νερού. Για την ποιότητα του επεξεργασμένου νερού γίνονται μετρήσεις, από εξειδικευμένο προσωπικό, σε τακτά χρονικά διαστήματα και διατηρείται σχετικό αρχείο.
  • έχει συντάξει και εφαρμόζει το σχέδιο πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το οποίο έχει προμηθευτεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλοποιεί, σε τακτά διαστήματα, ασκήσεις ετοιμότητας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • έχει εγκαταστήσει λάμπες φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας στις λιμενικές εγκαταστάσσεις της βιομηχανικής περιοχής Θίσβης.

 

 

+ =\